Τρίτη 5 Αυγούστου 2014

Η ιερά μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο Κοζάνης. + 6 Αυγούστου 2014.

Ο ιερός ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
στο μοναστήρι του Δρυόβουνο Κοζάνης.
Στο ψηλό και δασωμένο βουνό που βρίσκεται ανάμεσα στα χωριά Δρυόβουνο Κοζάνης και Γέρμας Καστοριάς, σε ένα πανέμορφο πλάτωμά του που έχει πανοραμική θέα προς το οροπέδιο του Βοΐου και την οροσειρά της Πίνδου, είναι κτισμένη η ιστορική ιερά μονή τής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού. Η μονή αυτή ιδρύθηκε το έτος 1592 και από τότε ακτινοβολεί το πνευματικό φως της σε ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία.
Στον κεντρικό ιερό ναό του εν λόγω μοναστηριού προσέρχονται πολλοί προσκυνητές καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα δε κατά την ημέρα που πανηγυρίζει, στις 6 Αυγούστου, εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Στους εφετινούς προσκυνητές του περιλαμβάνεται και ο Καστοριανός δάσκαλος Γιώργος Τ. Αλεξίου, ο οποίος το επισκέφτηκε την Τρίτη 5 Αυγούστου 2014, παραμονή της εορτής του και τράβηξε αρκετές φωτογραφίες απ’ το καθολικό, τις λοιπές οικοδομές, και τους εξωτερικούς χώρους του, τις οποίες παρουσιάζει εδώ, στο παρόν Ιστολόγιο.

Η μεταμόρφωση του Χριστού.
Τοιχογραφία στην είσοδο της ιεράς μονής.
Ἀπολυτίκιον ἑορτῆς Μεταμορφώσεως τοῦ  Σωτῆρος
Ἦχος βαρύς.
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός, δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς, τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, φωτοδότα δόξα σοι.

Κοντάκιον
Ἦχος βαρύς. Αὐτόμελον.
Ἐπὶ τοῦ ὄρους μετεμορφώθης, καὶ ὡς ἐχώρουν οἱ Μαθηταί σου τὴν δόξαν σου, Χριστὲ ὁ Θεὸς ἐθεάσαντο, ἵνα ὅταν σε ἴδωσι σταυρούμενον, τὸ μὲν πάθος νοήσωσιν ἑκούσιον, τῷ δὲ κόσμῳ κηρύξωσιν, ὅτι σὺ ὑπάρχεις ἀληθῶς, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Κάθισμα
Ἦχος δ'. Κατεπλάγη Ἰωσὴφ.
Ἐπὶ τὸ ὄρος τὸ Θαβώρ, μετεμορφώθης ὁ Θεός, ἀναμέσον Ἠλιού, καὶ Μωϋσέως τῶν σοφῶν, σὺν Ἰακώβῳ καὶ Πέτρῳ καὶ Ἰωάννῃ, ὁ Πέτρος δὲ συνών, ταῦτά σοι ἔλεγε· Καλόν ὧδέ ἐστι, ποιῆσαι τρεῖς σκηνάς, μίαν Μωσεῖ, καὶ μίαν Ἠλίᾳ, καὶ μίαν σοὶ τῷ Δεσπότῃ Χριστῷ, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Επιγραφή στην είσοδο της μονής.
Ὁ Οἶκος
Ἐγέρθητε οἱ νωθεῖς, μὴ πάντοτε χαμερπεῖς, οἱ συγκάμπτοντες εἰς γῆν τὴν ψυχήν μου λογισμοί, ἐπάρθητε καὶ ἄρθητε εἰς ὕψος θείας ἀναβάσεως, προσδράμωμεν Πέτρῳ καὶ τοῖς Ζεβεδαίου, καὶ ἅμα ἐκείνοις τὸ Θαβώριον ὄρος προφθάσωμεν, ἵνα ἴδωμεν σὺν αὐτοῖς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν, φωνῆς δὲ ἀκούσωμεν, ἧς περ ἄνωθεν ἤκουσαν, καὶ ἐκήρυξαν, τοῦ Πατρὸς τὸ ἀπαύγασμα.

Μεγαλυνάριον
Θέλων ἐπιδεῖξαι τοῖς Μαθηταῖς, δύναμιν ἐξ ὕψους καὶ σοφίαν παρὰ Πατρός, ἐν ὄρει ἀνῆλθες, Χριστὲ τῷ Θαβωρίῳ, καὶ λἀμψας ὡς Δεσπότης τούτους ἐφώτισας.
Η ανατολική πλευρά του καθολικού της μονής.

Αύλειος χώρος του Μοναστηριού.


Πτέρυγα κελιών της μονής.

Η ηλικιωμένη προσκυνήτρια Αντιγόνη
στην είσοδο του καθολικού της μονής.

Το κωδωνοστάσιο της μονής.Ο Καστοριανός δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου
μπροστά στο καθολικό της μονής.

Η κλίμακα προς τον εξώστη της ιεράς μονής.

Η καταπληκτική θέα προς το οροπέδιο του Βοΐου
από τον εξώστη του μοναστηριού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου