Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

1η Αυγούστου. Εορτάζεται η Πρόοδος (αγιαστική περιφορά) του τιμίου και ζωοποιού Σταύρου.


Ο Τίμιος Σταυρός. Τοιχογραφία έτ. 1652
 ευρισκόμενη  σε ναό της Καστοριάς
(αντίγραφό της).

Στο λειτουργικό βιβλίο της Εκκλησίας μας «Ωρολόγιον το Μέγα» αναφέρονται τα εξής διαφωτιστικά για τη μεγάλη πρωταυγουστιάτικη εορτή της "Προόδου του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού", για την οποίαν τηρούμε αυστηρή νηστεία:

«Διά τας κατά τον Αύγουστον μήνα, ως επί το πολύ, συμβαινούσας ασθενείας, επεκράτει το πάλαι συνήθεια εν Κωνσταντινουπόλει ίνα περιφέρηται κατ’ αυτάς εις τας οδούς αυτής και πλατείας το τίμιον ξύλον του Σταυρού, προς αγιασμόν του τόπου και νόσων απαλλαγήν. Και κατά μεν την χθεσινήν ημέραν εκφέροντες αυτόν από του βασιλικού θησαυροφυλακίου, επετίθουν επί της ιεράς τραπέζης της Μεγάλης Εκκλησίας (της Αγίας Σοφίας). Κατά δε την σήμερον κα εφεξής έως της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, λιτανεύοντες μετ’ αυτού καθ’ όλην την πόλιν, προετίθουν αυτόν έπειτα τω λαώ εις προσκύνησιν. Και αύτη μέν έστιν η λεγομένη Πρόοδος του τιμίου Σταυρού».

Απολυτίκιον 1ης Αυγούστου

Του Σταυρού. Ήχος γ΄ Η Παρθένος σήμερον.

Ο Σταυρός ο τίμιος, εμφανιζόμενος κόσμω, πολλαχώς παρέχεται, ευεργεσίας τον πλούτον·δεύτε ουν, και προσκυνήσωμεν τούτον φόβω, κράζοντες, σώσον ους έπλασας Πανοικτίρμων, ο Σταυρόν καθυπομείνας, και αναστήσας ημάς του πτώματος.Η πρωτότυπη εικόνα 
"Η Παναγία του Χάρου".
Εορτάζει την 23η Αυγούστου.

Ξύλινος Σταυρός στημένος
σε εξοχή του Γέρμα Καστοριάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου