Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Τα γενέθλια, ήτοι τα Εγκαίνια της Κωνσταντινουπόλεως. 11 Μαΐου.

Ο Μέγας Κωνσταντίνος προσφέρει την Κωνσταντινούπολη
στην Παναγία. Ψηφιδωτό του έτους 1000 μ.Χ.
Κατά το 328 έτος από Χριστού, τη 20 Νοεμβρίου, κατά την παράδοσιν, κατεβλήθησαν τα θεμέλια της βασιλίδος ταύτης των πόλεων. Τω δε 330 έτει, ινδικτιώνος Γ΄, Μαΐου μηνός 11, ημέρα β’ της εβδομάδος, εγένοντο τα εγκαίνια αυτής μετά πάσης της συγκλήτου, και αφιερωθείσα εις την προστασίαν τής Θεοτόκου επωνομάσθη Κωνσταντινούπολις, εκ του ονόματος του κτίσαντος αυτήν αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του μεγάλου.
Απολυτίκιο.
Των Εγκαινίων. Ήχος δ'.
    Tης Θεοτόκου η Πόλις, τη θεοτόκω προσφόρως, την εαυτής ανατίθεται σύστασιν, εν αυτή γάρ εστήρικται διαμένειν, και δι’ αυτής περισώζεται και κραταιούται, βοώσα προς αυτήν. Χαίρε η ελπίς, πάντων των περάτων της γης.
                          Κοντάκιο.
Των Εγκαινίων. Ήχος β'. Τοις των αιμάτων σου.
Ως περιούσιος κλήρος η πόλις σου, προσανατίθεται Κόρη τη σκέπη σου,· ην σκέποις αμάχω ισχύϊ σου, σοι αφορώσαν Παρθένε και κράζουσαν, Συ ει του λαού σου ασφάλεια. (Ωρολόγιον το Μέγα).

Η Κωνσταντινούπολη.
Τοιχογραφία σε αρχοντικό της Καστοριάς. 18ος αιών.Ο ναός της Αγίας Σοφίας χωρίς τους μιναρέδες.

Η Παναγία - Αγία Σκέπη,
προστάτις του Έθνους μας.


Η Παναγία υπέρμαχος στρατηγός μας.
Η Παναγία - Αγία Σκέπη.
Ρώσικη εικόνα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου