Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Εσπερίδα ξενιτεμένων απ’ το Άργος Ορεστικό στη Νέα Υόρκη. 4 Δεκεμβρίου 1934.


Νέα Υόρκη. 4 Δεκεμβρίου 1934.
Ανταποκριτής Ρ.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος, που, κατόπιν της ωραίας χοροεσπερίδος της «Ομονοίας» των Καστοριανών της Νέας Υόρκης, ευρίσκομαι εις την ευχάριστον θέσιν να σας δώσω πληροφορίας διά μίαν επιτυχή Εσπερίδα τού Αλληλοβοηθητικού Συλλόγου «Άργος Ορεστικόν», ο οποίος, μολονότι προ δέκα περίπου μηνών συνέστη, δεικνύει μίαν ζωτικότητα αξιοζήλευτον.
Την παρελθούσαν Τετάρτην εδόθη και η πρώτη ετησία χοροεσπερίς του Συλλόγου, την οποίαν η αγαπημένη εφημερίς των Δυτικομακεδόνων «Εθνικός Κήρυξ» χαρακτηρίζει ως μίαν πρώτης τάξεως επιτυχίαν. Την 8η μ.μ. είχαν αρχίσει να συρρέουν εις το Παρκ Παλλάς, στους 110 δρόμους, Χρουπιστιναί οικογένειαι. Κάπου 500 πρόσωπα είχαν συναθροισθεί εις την αίθουσαν.
Πανοραμική άποψη του Άργους Ορεστικού
Το καλλιτεχνικόν πρόγραμμα ήρχισεν εις τας 9.30 μ.μ., με την ορχήστραν του Α. Σακελλαρίου να ανακρούει τους Εθνικούς Ύμνους Αμερικής και Ελλάδος. Την στιγμήν αυτήν εμφανίζεται επί της σκηνής μία Χρουπιστινή λεβεντοπούλα ντυμένη την αθάνατη φουστανέλα και κρατούσα μίαν πελωρίαν ελληνική σημαία, διατελούσα δε εις στάσιν προσοχής κατά την διάρκειαν της ανακρούσεως του Εθνικού Ύμνου. Κατόπιν επαίχθη ένα δραματάκι, το «Πατρικό σπίτι», υπό του θιάσου του κ. Κ. Ζαπνουκαδιά. Τα διάφορα πρόσωπα έπαιξαν με ευσυνειδησίαν τα μέρη των. Κατόπιν ηκολούθησεν μία αστειοτάτη κωμωδία και διάφορα νούμερα υπό του θιάσου «Ελληνικόν Θέατρον» του κ. Ν. Πάτση, που εσκόρπισεν τα γέλια σε όλους. Ο Πάτσης με την κυρίαν του ως Μενιδιάτες ήτανε στο φόρτε τους. Κατόπιν ενεφανίσθη ο γνωστός τραγουδιστής κ. Τέτος Δημητριάδης, ο οποιος ετραγούδησε διάφορα λαϊκά τραγούδια σόλο. Αργότερα εκάλεσε το ακροατήριον να τραγουδήσει μαζί του την «Μαρίτσα», «Καριόκα», «Το Γελεκάκι» και άλλα. Τω όντι, το κοινόν εφαίνετο αρεσκόμενον μεγάλως εις την ωδικήν αυτήν πολυφωνίαν, την οποίαν και παρέτεινε επ’ αρκετόν.
Χιόνια στο ναό  Αγίας Παρασκευής  Άργους Ορεστικού.
Ο κ. Β. Τσουτσούλης, πρόεδρος του Συλλόγου, ηυχαρίστησε όλους όσοι συνετέλεσαν εις την επιτυχίαν της βραδιάς. Ο κ. Γ. Κώτσου ωμίλησεν επίσης και ηυχήθη, Αθηναίος αυτός, τα βέλτιστα εις τους Χρουπιστινούς φίλους του.
Δίκαιον είναι να εκφράσωμεν τα θερμά μας συγχαρητήρια εις τον επίτιμον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κυριαζόπουλον, εις τον νυν Πρόεδρον του αλληλοβοηθητικού Συλλόγου κ. Τσουτσούλην και εις όλα τα μέλη του Διοικητικού του Συμβουλίου, διά την επιτυχή δράσιν των, ευχόμενοι όπως εδραιωθεί και μεγαλυνθεί ο Σύλλογός των.
Η είσοδος στην αρχαία Διοκλητιανούπολη,
στο Άργος Ορεστικό.
Εφημερίς ΚΑΣΤΟΡΙΑ, αριθμ. Φύλλ. 595 / 30- 12 - 1934.

Το κτίριο του Μ/Φ Συλλόγου "Αρμονία"
Άργους Ορεστικού.

Το εκκλησιαστικό οικοτροφείο Άργους Ορεστικού

Η αρχοντική οικία του ιατρού Ι. Ζάχου στο Άργος.

Νεοκλασική οικία στο Άργος Ορεστικό.

Παλαιά οικία στο Άργος Ορεστικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου