Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012

Ψυχοσάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012.

Ψυχή δικαίου.
Εικόνα στον Γέρμα, έτ. 1775.
† Τω Σαββάτω της Απόκρεω μνήμην επιτελούμεν πάντων των απ’ αιώνος κεκοιμημένων ευσεβών πατέρων και αδελφών ημών.
Εξ αυτών των αποστολικών Διαταγών εν βιβλίω η΄, κεφ. μβ΄, έλαβεν η του Χριστού Εκκλησία την συνήθειαν του επιτελείν τα λεγόμενα τρίτα και ένατα και τεσσαρακοστά και λοιπά μνημόσυνα των κεκοιμημένων, (τα επιτελεί δε κατά το Ψυχοσάββατον διά τα εξής τρία αίτια):
α) Επειδή πολλοί κατά καιρούς απέθανον άωρα ή εις ξενιτείαν ή εις όρη και κρημνούς, ίσως δε και πένητες όντες ουκ ηξιώθησαν των διατεταγμένων μνημοσυνών διά τούτο φιλανθρώπως οι θείοι πατέρες κινούμενοι εθέσπισαν σήμερον μνημόσυνον κοινόν πάντων των απ’ αιώνος ευσεβώς τελευτησάντων χριστιανών, ίνα και όσοι των μερικών μνημοσυνών ουκ έτυχον συμπεριλαμβάνονται εις το κοινόν τούτο κι εκείνοι.
β) Προς τούτοις, επειδή αύριον ποιούμεν την ανάμνησιν της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού, και επειδή οι κεκοιμημένοι ουδέ εκρίθησαν, ουδέ έλαβον έτι την τελείαν αντάμειψιν (Πράξ. Ιζ΄, 31. Β΄ Πέτρ. β΄ 9. Εβρ. Ια΄ 30-40), ευκαίρως μνημονεύει σήμερον των ψυχών η Εκκλησία και, εις το άπειρον έλεος του Θεού θαρρούσα, δέεται ίνα ελεήση τους αμαρτωλούς.
γ) Ότι δε απάντων κοινώς των τεθνεώτων η μνήμη ενθυμίζει τον κοινόν θάνατον και εις ημάς εν καιρώ αρμοδίω και διεγείρει προς μετάνοιαν, τούτό εστι τρίτον αίτιον του παρόντος μνημόσυνου. (Ωρολόγιον το Μέγα).
Οι Δίκαιοι στον Παράδεισο.
Τοιχογραφία στον Άγιο Νικόλαο Κρεπενής.

Είσοδος Δικαίων στον Παράδεισο
Αριστερά η πύλη του με τον άγγελο "Φλογίνη Ρομφαία".
Ο Παράδεισος. Τοιχογραφία
στον Άγιο Νικόλαο, Καραβιδά.
Παραδείσιο φυτό
Τοιχογραφία στον Πρόδρομο Απόζαρι.

Ο Παράδεισος.
Τοιχογραφία στον Άγιο Αθανάσιο Μελισσοτόπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου