Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Η νοηματική σύνδεση και αντιστοιχία τής Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου με τη Μεγάλη Πέμπτη (τον Ιερό Νιπτήρα).

 

    Τριώδιο στην Ορθόδοξη Εκκλησία ονομάζεται η κινητή περίοδος 10 εβδομάδων τού εκκλησιαστικού έτους, που αρχίζει την Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου και λήγει το Μεγάλο Σαββατο. Η τελευταία απ' τις 10 εβδομάδες τού Τριωδίου ονομάζεται Μεγάλη Εβδομάδα επειδή είναι αφιερωμένη στην αναθύμηση των φρικτών Παθών του Κυρίου μας.

    Η σημασία τού Τριωδίου για εμάς τους Χριστιανούς είναι πολύ μεγάλη, διότι προετοιμάζει και προπαρασκευάζει την άξια συμμετοχή μας στα Πάθη του Κυρίου και στον εορτασμό τής Αναστάσεώς Του.

    Η πρώτη Κυριακή του Τριωδίου λέγεται Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου, επειδή είναι αφιερωμένη στην ανάγνωση και στην ανάλυση και κατανόηση τού κειμένου τής ομώνυμης κυριακής Παραβολής, {“τή αυτή ημέρα τής τού Τελώνου καί τού Φαρισαίου εκ τού Ιερού Ευαγγελίου τού Ευαγγελιστού Λουκά ιη' 10 - 14 παραβολής μνείαν ποιούμεθα”}. Μ' αυτήν την παραβολή Του ο Κύριος μάς διδάσκει και μας προτρέπει να εφαρμόζουμε πάντα στη ζωή μας την άριστη Ταπείνωση τού υπόψη Τελώνη και ν' αποφεύγουμε την κάκιστη περηφάνεια τού αναφερόμενου Φαρισαίου {: ... Υψηγορίαν φύγωμεν, Φαρισαίου κακίστην, ταπείνωσιν δέ μάθωμεν, τού Τελώνου αρίστην”. (Κυρ. Τελώνου..., Ωδή στ΄)}.

    Τη μεγάλη σπουδαιότητα και σημασία που έχει για εμάς τους Χριστιανούς η εν λόγω αρετή τής υψοποιού ταπείνωσης την κατέδειξε και δίδαξε επίσης ο Χριστός και με το παράδειγμά Του κατά τη Μεγάλη Πέμπτη, όταν την ώρα του Μυστικού δείπνου ζώστηκε το λέντιον (πετσέτα) κι έπλυνε και σκούπησε μ' αυτήν τα πόδια των Μαθητών Του, {: Υπέδειξας Δέσποτα, τοίς οικείοις Μαθηταίς υψοποιόν ταπείνωσιν, τώ λεντίω ζωννύμενος τήν οσφύν, τούς πόδας απέπλυνας, καί τόν τρόπον μιμείσθαι παρεσκεύασας”. (Κυρ. Τελώνου..., Ωδή στ΄)} και {Πρός θείαν ύψωσιν, αεί ανάγων ημάς, ο Σωτήρ καί Δεσπότης υψοποιόν, έδειξε ταπείνωσιν, τούς πόδας γάρ τών Μαθητών αυτοχείρως εναπένιψεν, (Κυρ. Τελώνου... Θεοτοκίον)}.

    Περαίνοντας το ανωτέρω σύντομο κείμενο αναφέρουμε, ότι παρουσιάζεται σ' αυτό αρκούντως η σύνδεση και η νοηματική αντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ τής Παραβολής Τελώνου και Φαρισαίου τής πρώτης Κυριακής του Τριωδίου, και του Ιερού Νιπτήρα τής Μεγάλης Πέμπτης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου