Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017

Το μήνυμα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, κατά τον Απόστολο Παύλο (Β΄ Κορ. γ΄, 18)

Η υπέροχη τοιχογραφία της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος (12ος αι.) στο βυζαντινό ναό
Αγίου Νικολάου του Κασνίτζη Καστοριάς.
“Οι Χριστιανοί (πρέπει να) μεταμορφωνόμεθα εις την εικόνα του Σωτήρος και να του ομοιάζομεν πνευματικώς” ( Απόστολος Παύλος).

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού που έγινε στο όρος Θαβώρ είναι ένα απ’ τα θαυμαστότερα γεγονότα που περιγράφονται στην Καινή Διαθήκη και γι’ αυτό τιμάται κι εορτάζεται αναλόγως απ’ τους χριστιανούς όλου του κόσμου. Το θεολογικό περιεχόμενο και νόημα τής εν λόγω Μεταμόρφωσης είναι κεφαλαιώδους σημασίας, όπως και τα σωτηριώδη μηνύματα που αυτή κοινοποιεί και γνωστοποιεί στους πιστούς. Όλα αυτά, δηλαδή το θεολογικό περιεχόμενο και τα σωτηριώδη μηνύματα της Μεταμόρφωσης, αναφέρονται, εξετάζονται και προβάλλονται πολλάκις από τους θεόπνευστους συγγραφείς των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, και από τους άγιους Πατέρες και τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, και βεβαίως από τους ιερούς υμνογράφους και τους αγιογράφους της Ορθοδοξίας. Ακολούθως παρουσιάζεται η διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου αναφορικά με το υψηλό νόημα και το βασικό μήνυμα της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού, όπως αυτή περιλαμβάνεται σε ένα εδάφιο κειμένου τής Β΄ προς Κορινθίους επιστολή του (κεφ. β΄, στίχ. 18). Το εδάφιο αυτό έχει ως εξής:

Ο βυζαντινός ναός της Μεταμορφώσεως  (9ος αι.)
στο ομώνυμο χωριό της Καστοριάς.
«Ημείς δε όλοι με ακάλυπτον το πρόσωπον και ανεμπόδιστον την καρδίαν δεχόμεθα και αντικατοπτρίζομεν και ακτινοβολούμεν την δόξαν του Κυρίου, και μεταμορφωνόμεθα εις αυτήν ταύτην την εικόνα του και του ομοιάζομεν πνευματικώς, προχωρούντες από δόξης εις δόξαν, όπως είναι φυσικόν να προχωρή αυτός, που αγιάζεται και λαμπρύνεται από το Πνεύμα, από τον Κύριον». (Β΄ Κορ. γ΄, 18).
.........................................................
Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της 6ης Αυγούστου (εορτής της Μεταμορφώσεως).
Ματθ. ιζ΄, 1-9
Έπειτα δε από εξ ημέρας επήρε μαζί του ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον αδελφόν αυτού Ιωάννην και ανέβηκε με αυτούς μόνον εις υψηλόν όρος.
Και μετεμορφώθη εμπρός εις αυτούς, και έλαμψε το πρόσωπον αυτού όπως ο ήλιος, τα δε ενδύματά του έγιναν λευκά όπως το φως.
Και ιδού, εφάνησαν εις αυτούς ο Μωυσής και ο Ηλίας, οι οποίοι συνομιλούσαν μαζί του.
(Συνεπαρμένος ο Πέτρος από το μεγαλειώδες εκείνο θέαμα έλαβε τον λόγον και είπεν στον Ιησούν) “Κύριε καλά είναι να μείνωμεν ημείς εδώ·εάν θέλεις, ας κάμωμεν εδώ τρεις σκηνάς, μίαν για σένα, μίαν για τον Μωυσέα και μίαν για τον Ηλίαν”.
Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Καστοριάς (9ος αι.) σε κεραμικό πλακίδιο.
Ενώ δε ακόμη αυτός ομιλούσε, ιδού ολόφωτος νεφέλη εσκίασεν αυτούς και ιδού ακούσθηκε φωνή από την νεφέλη, η οποία έλεγεν “αυτός είναι ο μονογενής υιός μου ο αγαπητός, στον οποίον δια την απόλυτον αυτού αναμαρτησίαν και αγιότητα έχω ευαρεστηθεί. Εις αυτόν να υπακούετε”.
Όταν οι μαθηταί ήκουσαν αυτήν την φωνήν έπεσαν στο χώμα πρηνείς και εφοβήθησαν πάρα πολύ.
Προσήλθεν όμως ο Ιησούς, τους ήγγισε και είπε “σηκωθήτε, μη φοβείσθε”.
Ύψωσαν εκείνοι τα μάτια των και δε είδαν κανένα παρά μόνον τον Ιησούν. (Και τότε ενόησαν καλύτερα ότι περί αυτού έγινε η φωνή εκείνη του Θεού από την νεφέλην).
Και όταν κατέβαιναν από το όρος, έδωσεν εις αυτούς εντολήν ο Ιησούς και τους είπε, «να μη πείτε εις κανένα αυτό το όραμα, έως ότου ο υιός του ανθρώπου αναστηθεί εκ νεκρών».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. Η ερμηνευτική απόδοση των προπαρατιθέμενων κειμένων της Καινής Διαθήκης εις τη Νεοελληνική είναι του Ι. Θ. Κολιτσάρα.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος σε εικονίδιο
του ενοριακού ναού Γέρμα Καστοριάς (έτ. 1775).
Τροπάριο της Μεταμορφώσεως
Ιδιόμελον. Ήχος δ΄. Κοσμά Μοναχού.
Εις όρος υψηλόν μεταμορφωθείς ο Σωτήρ, τους κορυφαίους έχων των Μαθητών, ενδόξως εξέλαμψας, δηλών, ότι οι τω ύψει των αρετών διαπρέψαντες, και της ενθέου δόξης αξιωθήσονται. Συλλαλούντες δε τω Χριστώ, Μωϋσής και Ηλίας εδείκνυον, ότι ζώντων και νεκρών κυριεύει, και ο πάλαι διά νόμου, και Προφητών λαλήσας υπήρχε Θεός, ώ και φωνὴ του Πατρός, εκ νεφέλης φωτεινής, εμαρτύρει λέγουσα·Αυτού ακούετε, του διά Σταυρού τον Άδην σκυλεύοντος, και νεκροίς δωρουμένου, ζωήν την αιώνιον.

(Γιώργος Τ. Αλεξίου)

Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, έτ. 1592,
καθολικό της ομώνυμης ιεράς μονής του Δρυόβουνου
Κοζάνης.

Ψηφιδωτή απεικόνιση του Αποστόλου Παύλου
στο μοναστήρι του Δρυόβουνου Κοζάνης.

Κοσμική παράσταση
της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
(" Η Βίβλος εικονογραφημένη",
 εκδ. Καρακώτσογλου, έτ. 1994).Τοιχογραφία της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, έτ. 1592,
στο ναό Παναγίας του Τσιατσαπά, Καστοριάς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου