Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Σάββατο 26 Αυγούστου. † Αδριανού και Ναταλίας. «Η θεοφιλής γυναίκα είναι θησαυρός».

Αδριανός και Ναταλία.
Η εικόνα ελήφθη απ' το διαδίκτυο.
Εφραίμ Καρίας (Θ΄αιών)
Δοξαστικόν 26 Αυγούστου. Ήχος α΄.

Ζήλος ανδρός ευσεβούς είλκυσε γυναίκα θεοφιλή
προς παραίνεσιν φαιδράν.
Αδριανός γαρ ο πανάριστος Ναταλίας των ρημάτων υπαχθείς
αθλήσεως τον δρόμον εκτετέλεκε.
Ώ γυναικός θεοφιλούς!
Ουχ ως γαρ Εύα τω Αδάμ ήνεγκε φθοράν
αλλά ζωήν άληκτον τω συζύγω προεξένησε.
Ταύτην συν τω ανδρί επαινούντες βοήσωμεν Χριστώ.
Δος ημίν βοήθειαν ταις πρεσβείαις των αγίων σου.

Βλέπε σχετικώς: http://www.saint.gr/905/saint.aspx


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου