Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, + Πέτρου και Παύλου, Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων.

Εικόνα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου
στον Γέρμα Καστοριάς 
(19ος αι.).
Ο Λόγος του Αποστόλου Παύλου στον Άρειο Πάγο των Αθηνών (51 μ. Χ.).

«Σταθείς δέ ο Παύλος εν μέσω του Αρείου πάγου έφη, άνδρες Αθηναίοι, κατά πάντα ως δεισιδαιμονεστέρους υμάς θεωρώ. διερχόμενος γάρ και αναθεωρών τά σεβάσματα υμών εύρον και βωμόν εν ώ επεγέγραπτο, αγνώστω Θεώ. όν ούν αγνοούντες ευσεβείτε, τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν. ο Θεός ο ποιήσας τον κόσμον και πάντα τά εν αυτώ, ούτος ουρανού και γής Κύριος υπάρχων ουκ εν χειροποιήτοις ναοίς κατοικεί, ουδέ υπό χειρών ανθρώπων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αυτός διδούς πάσι ζωήν και πνοήν και τά πάντα, εποίησέ τε εξ ενός αίματος πάν έθνος ανθρώπων κατοικείν επι πάν το πρόσωπον της γής, ορίσας προστεταγμένους καιρούς και τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών, ζητείν τον Κύριον, ει άρα γε ψηλαφήσειαν αυτόν και εύροιεν, και γε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. εν αυτώ γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν, ως και τινες των καθ’ υμάς ποιητών ειρήκασι,  του γάρ και γένος εσμέν. γένος ούν υπάρχοντες του Θεού ουκ οφείλομεν νομίζειν χρυσώ η αργύρω η λίθω, χαράγματι τέχνης και ενθυμήσεως ανθρώπου, το θείον είναι όμοιον. τους μέν ούν χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο Θεός τανύν παραγγέλλει τοις ανθρώποις πάσι πανταχού μετανοείν, διότι έστησεν ημέραν εν η μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί ώ ώρισε, πίστιν παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών».

(Πράξ. ιζ΄, 18-31).

Το βήμα του Αποστόλου Παύλου
στον Άρειο Πάγο Αθηνών.


Ο δάσκαλος Γιώργος Αλεξίου
στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου,
στον Άρειο Πάγο Αθηνών.


Εικονοστάσι  με ψηφιδωτό του Αποστόλου Παύλου, ΄
στο μοναστήρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Δρυόβουνου Κοζάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου